"> ">Informace o zpracování osobních údajů

JUDr. Radoslav Žváček, advokát se sídlem 798 11 Prostějov, Vítězslava Nováka 763/20, IČ 66214793, číslo registrace ČAK Praha 02907, tel. 582 34 28 73, e-mail: info@akzvacek.cz, zvacek@volny.cz, web. stránky: www.akzvacek.cz (dále jen „správce”) tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálně platném znění (dále jen „zákon“) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“), informuje své klienty jako subjekty údajů, popř. jako subjekty, které údaje spravují a zpracovávají o tom, že osobní údaje klientů, popř. třetích osob, které budou klientem advokátovi jako správci poskytovány v rozsahu jména, příjmení, bydliště, rodného čísla, data narození, bankovního spojení, telefonního čísla, e-mailové adresy a dalších, budou správcem zpracovávány za účelem řádného výkonu právní služby pro klienty v rozsahu nutném pro splnění daného účelu, za účelem plnění dalších povinností vyplývajících správci z právních předpisů a v nezbytném rozsahu rovněž pro účely oprávněných zájmů správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů klienta, popř. třetí osoby předaných advokátovi klientem je tedy v daném případě především plnění jeho povinností vůči klientovi, které se na správce vztahují z titulu poskytování právní služby, plnění dalších zákonných povinností správce a zajištění oprávněných zájmů správce tam, kde to obecně závazná právní úprava umožňuje. Osobní údaje klientů, popř. třetích osob poskytnutých správci klientem nebo získaných z veřejně dostupných zdrojů budou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu mezi správcem jako advokátem a klientem a uchovávány po dobu, po kterou správci vyplývá z příslušných právních předpisů povinnost tyto údaje dále držet, (zejm. ze zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Příjemci osobních údajů jsou zejména příslušné státní orgány (zejména soudy, státní zastupitelství, katastrální úřady, orgány Policie ČR, orgány státní správy) popř. jiné orgány či subjekty v rámci plnění zákonných povinností správce vůči klientovi upravených příslušnými právními předpisy či smlouvami s ním, plnění povinností správce tam, kde to ukládá obecně závazný právní předpis, nebo v rámci realizace oprávněných zájmů správce. Osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává a uchovává, dále jen „Oprávněné osoby“ jsou oprávněny požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Oprávněné osoby jsou oprávněny požadovat výmaz a popřípadě omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. Oprávněné osoby mají právo na přenositelnost údajů, jsou oprávněny vznést námitku proti zpracování a mají právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)